Reguleringsplan Trysil Superpark

Reguleringsplan for Trysil Superpark beliggende på kommunens nedlagte grustak litt nord for Nybergsund.

Planoppgaven omfatter bla trafikkløsninger, støyvurderinger, plassering av bygningsmasse/ aktiviteter, ivaretagelse av automatisk feredede kulturminner, terrengbearbeiding og parkmessig opparbeiding. En viktig del av planarbeidet har vært planprosessen med involvering av naboer og private grunneiere som på en eller annen måte blir berørt av prosjektet. Ferdig planforslag er et resultat av et tett og godt samarbeid med tiltakshaver og faggruppene arkitekt, landskapsarkitekt og arealplanlegger på Arkitektbua.

Flere prosjekter

Landskap

Akuttbygg for psykiatrien på Sanderud

Prosjektering av utomhusanlegg, bistand ved plassering av bygg, anbud og oppfølging byggeplass. Spesiell vektlegging av spennende utomhusarealer som del av behandlingsterapien. Ferdigstilt høsten 2009.  

Landskap

Flomvoll

Terrengforming, vegetasjonsbehandling, veger, plasser, belysning, flerbruksplass m/ kombinert punpestasjon og scenebygg. Ferdig høsten 2009.

Landskap

Sagnfossen kraftstasjon

Oppgradering og ombygging av eksisterene kraftstasjon med ny maskinhall, landskapsplan med plassering av overskuddsmasser, massetak/istandsetting, vegetasjons-behandling, fisketrapp/-bekk mm. Ferdig høsten 2007.

Landskap

Trolltoppen – Utomhusplan

Utarbeidet ny reguleringsplan for området. Planen legger til rette for to leilighetsbygg i 2-4 etasjer med en høyere utnyttelse og fortetting. Utomhusplan for området er vedlagt under.

Landskap

Rådhusplassen Elverum

1. byggetrinn og vinnerprosjekt i arkitektkonkurranse. Urban plass med flerbruksmuligheter. Utgjør inngangspartiet til rådhuset. Store betongheller, trappearrangement og skulpturer som hovedingredienser. Ferdig 2008.

Lukk meny